Mivel az építőiparban sajnálatos módon számos munkahelyi baleset történik, így gyakoriak a munkavédelmi hatóság általi ellenőrzések. Ezek a balesetek és az esetleges bírságok elkerülhetők az alábbi munkavédelmi szabályok betartásával.

 • Az építési munkahely előzetes bejelentése

Előzetes bejelentés megtétele szükséges a kivitelezési tevékenység megkezdése előtt az építési munkahely szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége felé, ha a tevékenység időtartama meghaladja a 30 munkanapot, és ott egyidejűleg több, mint 20 fő munkavállaló végez tevékenységet, vagy ha a tervezett munka meghaladja az 500 embernapot. (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM)

 • Az építési munkahelyeken biztosítandó minimális követelmények

A 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről tartalmazza, ebben segítjük az Ön munkáját:

 1.  munkavédelmi koordinátort kell alkalmazni aki elkészíti a biztonsági és egészségvédelmi tervet
 2. az emelőgépeket üzembe kell helyez, időszakos felülvizsgálataikat el kell végeztetni
 3. meg kell tartani a munka,- és tűzvédelmi oktatásokat a munkavállalók részére
 4. a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak elérhetőségét, meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat;
 5. meg kell határozni a munkahelyek kémiai biztonságával összefüggő szabályokat, ideértve a veszélyes anyagok és készítmények, a foglalkozási eredetű rákkeltők egészségkárosító hatásának megelőzésére vonatkozó előírásokat is; Kémiai kockázatértékelés szükséges
 6. gondoskodni kell a karbantartásról, az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről, az eszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről, a meghibásodások elhárításáról;
 7. az anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell szabályos tárolásukat, különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre;
 8. meg kell határozni a veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait;
 9. meg kell állapítani az ipari és kommunális hulladékok, valamint az építési törmelék tárolásának, elszállításának a szabályait;
 10. rendszeresen át kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét és módját, az organizációs tervet szükség szerint módosítani kell a munkák előrehaladásához, illetve a körülmények változásához igazodva;
 11. biztosítani kell az együttműködést a munkáltatók és az önálló vállalkozók között az építési munkahely és a környezetében lévő ipari tevékenységek kölcsönhatásainak figyelembevételével.

A tűz elleni védekezés érdekében a tűzvédelmi szakember feladatai:

 • Tűzvédelmi szabályzat kidolgozása (5 fő munkavállaló és 50 fő befogadóképességű létesítmény esetén)
 • Tűzriadó terv elkészítése
 • Menekülési útvonalak kijelölése
 • Kiürítési számítás elvégzése
 • Tűzvédelmi oktatás megtartása
 • Tűzvédelmi felülvizsgálatok elvégzése és tűzvédelmi üzemeltetési naplók vezetése pl: tűzoltó készülékek, tűzgátló lezárások, biztonsági világítások és menekülési útirányt jelzők, hő-, és füst elleni védelem megoldásai

Munkavédelmi koordinátor

Egy építőipari vállalkozásban nagy segítséget jelenthet munkavédelmi koordinátor alkalmazása annak érdekében, hogy ne a munkáltatót terhelje az összes felelősség, azonban hangsúlyoznunk kell, hogy a munkáltató ezzel sem mentesül a munkavédelemre vonatkozó előírásokban megállapított felelősség alól.

A munkavédelmi koordinátor feladatai a következők:

 • összehangolja a biztonság és a megelőzés általános alapelveinek a kivitelezését
 • szakmailag ellenőrzi, folyamatosan aktualizálja az egészségvédelmi és a biztonsági tervet
 • közreműködik az építési munkahelyen egyazon időben tevékenykedő munkáltatók között
 • ellenőrzi a munkafolyamatokat
 • összeállítja az építési technológia és az építmény jellemzői alapján azt a dokumentációt, ami rögzíti a biztonság és az egészség megfelelő követelményeit a későbbi munkálatok biztonsága érdekében
 • intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy csak az arra jogosult személyek léphessenek be az építkezési területre
 • részt vesz a bejelentett hatósági ellenőrzéseken